ΑΡΧΙΚΗ

ΑΤΕΧ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ

Η εταιρεία ΑΤΕΧ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ εδρεύει στη Βαρβάρα Χαλκιδικής και αποτελεί μια εργοληπτική - κατασκευαστική εταιρεία με πλούσια εμπειρία στο χώρο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Δραστηριοποιείται επιπλέον στην παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομιγμάτων και στην εξόρυξη , επεξεργασία και πώληση αδρανών υλικών.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!

Η Φιλοσοφία μας

Αύξηση εξωστρέφειας

Η εταιρεία με τη πιστοποίηση συστημάτων ελεγχου παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών διασφαλίζει την συμμετοχή σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά μπορεί να μετέχει και σε διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς είναι ρητή απαίτηση σε όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών ενώ απαγορεύεται ρητά η πώληση αδρανών και κατασκευή ιδιωτικών έργων χωρίς την σήμανση CE.

Βελτίωση ποιότητας (ή / και εμπλουτισμός) του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Η βελτίωση ποιότητας των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη , υλοποίηση και πιστοποίηση συστημάτων ελεγχου παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

Σκοπός της εταιρείας είναι ενέργειες για την παραγωγή των προϊόντων της αλλά και την κατασκευή των έργων να συνάδουν με τους εκαστοτε περιβαλλοντολογικούς όρους και για το λόγο αυτό έχει απαιτούμενες εγκεκριμένες περιβαλλοντολογικές μελέτες για τα εργοτάξια της.

Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

Στόχος της εταιρείας επενδύοντας πάντα σε σύγχρονο και καινοτόμο εξοπλισμό είναι να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική κάνοντας χρήση των σύγχρονων εργαλείων με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της κερδοφορίας της με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ζύγισης ικανά να εξυπηρετούν ταχύτερα και με περισσότερη ακρίβεια ζύγισης περισσότερα οχήματα και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαλογής θραυστών υλικών για την κατηγοριοποίηση των προϊόντων προς διάθεση.