Η Εταιρεία μας

Προφιλ

Η εταιρεία ΑΤΕΧ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ εδρεύει στη Βαρβάρα Χαλκιδικής και αποτελεί μια εργοληπτική - κατασκευαστική εταιρεία με πλούσια εμπειρία στο χώρο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

   
 Δραστηριοποιείται επιπλέον στην παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομιγμάτων και στην εξόρυξη , επεξεργασία και πώληση αδρανών υλικών. Ιδρύθηκε σαν Ομόρρυθμη εταιρεία τον Φεβρουάριο του 1993 από τους κ. Αργυρό Ιωάννη, Αργυρό Γεώργιο, Αργυρό Μιχαήλ και Αρβανίτη Αργύριο (Πολιτικό Μηχανικό). 

Στην σημερινή της μορφή και υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κ. Ιωάννου Αργυρού, κ. Δημητρίου Ι. Αργυρού (Οικονομολόγο) και Ζαχαρία Ι. Αργυρού (Πολιτικό Μηχανικό), αποτελεί μία καταξιωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

 Η Εταιρεία διαθέτει λατομείο αδρανών υλικών , στην Βαρβάρα Χαλκιδικής , όπως επίσης και ένα σύγχρονο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων. Επιπλέον διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, όπως επίσης και ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων για την διεκπεραίωσή των έργων.

Με εξειδίκευση στα έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, Οικοδομικά, Λιμενικά και στελέχωση από ικανούς μηχανικούς, εργοδηγούς, χειριστές και εργατοτεχνίτες η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους Δημόσιου και ιδιωτικού έργου με απόλυτη επιτυχία.