ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θραυστή Άμμος Λατομείου

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι: 0 έως 4 mm.

Χρησιμοποιείται:
• Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620
• Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043
• Για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 13139
• Επίσης χρησιμοποιείται για την επίστρωση τάφρων,πριν την τοποθέτηση σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, όλοι σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.
• Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου (EN 933-8) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης). Δοκιμή ισοδύναμου άμμου.
• Κυανό του μεθυλενίου (EN 933-9) – Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών. Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος. Δοκιμή μπλέ του μεθυλενίου.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.
• Πυκνότητα παιπάλης με πυκνόμετρο (ΕΝ 1097-7)
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Συντελεστής ροής λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΝ 933-6)
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
• Περιεκτικότητα σε ελαφροβαρείς προσμείξεις (ΕΝ 1744-1)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών:Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών:Προσδιορισμός φουλβικού οξέος (ΕΝ 1744-1)
• Χημική ανάλυση: Ολικά θειικά,Ευδιάλυτα θειικά σε οξέα, Ευδιάλυτα χλωριόντα (ΕΝ 1744-1)

Μαρμαροψηφίδα Α (Ψηφίδα)

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι: 4 έως 10 mm.

Χρησιμοποιείται :
• Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620
• Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043
• Ως διαβαθμισμένο υλικό φίλτρου.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Δείκτης πλακοειδούς (ΕΝ 933-3)
• Δείκτης μορφής (ΕΝ 933-4)
• Αντίσταση σε θρυμματισμό δοκιμή Los Angeles (ΕΝ 1097-2)
• Αντοχή σε φθορά δοκιμή Micro Deval (EN 1097-1)
• Αντίσταση σε θερμική καταπόνηση (ΕΝ 1367-5)
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
• Δοκιμή συνάφειας & ασφάλτου (ΕΝ 12697-11)

Μαρμαροψηφίδα Β (Χαλίκι) 10/25 για σκυρόδεμα - Μαρμαροψηφίδα Β (Xαλίκι) 10/20 για ασφαλτικά

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι: 10 έως 20 mm.

Χρησιμοποιείται:
• Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620
• Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043
• Ως διαβαθμισμένο υλικό φίλτρου.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Δείκτης πλακοειδούς (ΕΝ 933-3)
• Δείκτης μορφής (ΕΝ 933-4)
• Αντίσταση σε θρυμματισμό δοκιμή Los Angeles (ΕΝ 1097-2)
• Αντοχή σε φθορά δοκιμή Micro Deval (EN 1097-1)
• Αντίσταση σε θερμική καταπόνηση (ΕΝ 1367-5)
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
• Δοκιμή συνάφειας & ασφάλτου (ΕΝ 12697-11)

Μαρμαρόσκονη Λατομείου

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι: 0 έως 2 mm.

Χρησιμοποιείται:
• Στην παρασκευή δομικών προϊόντων (κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίου κ.α.).
• Στην παρασκευή επιχρισμάτων και κονιαμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 13139.
• Καθώς και για βιομηχανικές-φαρμακευτικές χρήσεις.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, όλοι σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.
• Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου (EN 933-8) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης). Δοκιμή ισοδύναμου άμμου.
• Κυανό του μεθυλενίου (EN 933-9) – Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών. Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος. Δοκιμή μπλέ του μεθυλενίου.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο:
• Πυκνότητα παιπάλης με πυκνόμετρο (ΕΝ 1097-7)
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Συντελεστής ροής λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΝ 933-6)
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
• Περιεκτικότητα σε ελαφροβαρείς προσμείξεις (ΕΝ 1744-1)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών: Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών: Προσδιορισμός φουλβικού οξέος (ΕΝ 1744-1)
• Χημική ανάλυση: Ολικά θειικά, Ευδιάλυτα θειικά σε οξέα, Ευδιάλυτα χλωριόντα (ΕΝ 1744-1)

Θραυστό Υλικό Οδοστρωσίας (3Α)

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι: 0 έως 31,5 mm.

Χρησιμοποιείται:
• Ως υλικό οδοστρωσίας και σε σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες υλικά σύμφωνα με το ΕΝ 13242 και τις ΕΤΕΠ.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, όλοι σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.
• Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου (EN 933-8) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης). Δοκιμή ισοδύναμου άμμου.
• Κυανό του μεθυλενίου (EN 933-9) – Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών. Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος. Δοκιμή μπλέ του μεθυλενίου.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Αντίσταση σε θρυμματισμό δοκιμή Los Angeles (ΕΝ 1097-2)
• Αντοχή σε φθορά δοκιμή Micro Deval (EN 1097-1)
• Αντίσταση σε θερμική καταπόνηση (ΕΝ 1367-5)
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών: Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1)

Θραυστό Υλικό Επίχωσης (Ε4)

Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι: 0 έως 63 mm.

Χρησιμοποιείται:
• Ως υλικό επίχωσης στην κατασκευή της Σ.Ε.Ο. (Στρώσης Έδρασης Επιχώματος, στην κατασκευή της εξυγιαντικής στρώσης σε σκάφες και ορύγματα οδοποιίας, στην κατασκευή των μεταβατικών επιχωμάτων και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE.

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοi, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE, σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι:
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.

Επιπρόσθετα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
• Χημικές ιδιότητες αδρανών: Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1)

Πέτρα για Λιμενικά Έργα 5 - 20 κιλά     

Πέτρα Πλήρωσης Ζαρλανέτια 0 - 5 κιλά