ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Μόνιμη επιδίωξη της ΑΤΕΧ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ είναι να λειτουργεί με ασφάλεια ,υπευθυνότητα και πλήρη σεβασμό προς τους εργαζομένους της και την κοινωνία.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας.Η εταιρεία παρέχει συμβουλές, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου όλο το προσωπικό να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στα καθήκοντα του για την Υγεία & Ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η συμμόρφωση με την πολιτική Υγείας & Ασφάλειας και με την σχετική νομοθεσία, είναι ευθύνη του κάθε εργαζομένου και συνεργάτη της εταιρείας και αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης και συνεργασίας.

 

Αρχές και Εφαρμογή της Πολιτικής

Η ΑΤΕΧ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ θα επιτύχει την εφαρμογή της πολιτικής της με τα εξής μέτρα:

 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την υγεία και ασφάλεια ώστε να αξιολογεί την επίδοση της.
 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων με τεκμηριωμένη διαδικασία και εστιάζοντας στην εξάλειψη.
 • Μέριμνα και εμπλοκή όλων των βαθμίδων της Διοίκησης στη διαχείριση της Ασφάλειας.
 • Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Ενσωμάτωση των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις υπάρχουσες και νέες δραστηριότητες. 
 • Χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων της.
 • Δέσμευση για συνεχή βελτίωση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Διαρκής έρευνα για νέας γενιάς υλικά και μηχανήματα ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Σε αυτή τη δήλωση πολιτικής μπορεί να γίνουν αναθεωρήσεις, προσθήκες ή τροποποιήσεις κατά διαστήματα, ενώ θα γίνονται συμπληρώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τους κώδικες πρακτικής, τις κατευθυντήριες σημειώσεις και τις προδιαγραφές. Οι αλλαγές θα τίθενται υπόψη κάθε αρμόδιου στελέχους του προσωπικού.

  Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.